اعضای هیئت مدیره ما:

مهندس محمد آهنگری

رئیس هیئت مدیره

دکتر محسن عبدالهی ثابت

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر محمد سبحانی سنجبد عضو موظف هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل

مهندس حجت عبدالله پور

عضو غیر موظف هیئت مدیره

اکبر حیدری چهارده

عضو غیر موظف هیئت مدیره

مدیران ما:

مریم قائنی

مدیر مالی و منابع انسانی

مهندس امیرحسین مرادی

مدیر فنی و اجرایی

سید محمد اولیائی

مدیر حراست

یوسف خالقی

مدیر حقوقی، املاک و دارایی ها

سید کاظم بنی فاطمه

مدیر طرح، توسعه و برنامه ریزی

مهندس احمد محمدی مقدم

مدیر حوزه ریاست